İzmir Personel Müdürlüğü

 Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

a) Bölge Müdürlüğünün insan gücü planlamasını yapmak. 

b) Bölge Müdürlüğü ve bağlantılarındaki personelin şahsi dosya ve kayıtlarını tutmak. 

c) Bakanlıkça verilecek yetki ve alınacak onaylar çerçevesinde, aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak. 

ç) Bölge Müdürlüğü personelinin hizmet içi eğitim ihtiyacını tespit ederek, yıllık hizmet içi eğitim tekliflerini hazırlamak ve yıllık hizmet içi eğitim planının oluşturulması için Bakanlığa göndermek, hizmet içi eğitim faaliyetlerinde bulunmak. 

d) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, Bölge Müdürlüğü personelinin vekâlet, tedvir, görevlendirme ve terfi işlemlerini yürütmek. 

e) Bölge Müdürlüğünün yetkisi dâhilinde personelin görev yerlerinin tespitine yönelik işlemleri yürütmek. 

f) Yetkisi dâhilinde geçici görevlendirme işlemlerini yapmak ve bu işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 

g) Görev alanı ile ilgili tebligat ve bildirimlerin yapılmasını sağlamak. 

ğ) Bölge Müdürlüğü personeli hakkında Bakanlıkça inceleme ve soruşturma yapılması için gönderilen evrakla ilgili işlemleri yürütmek. 

h) Denetim elemanlarınca personel ile ilgili düzenlenen raporlardaki idari ve disiplin yönünden getirilen önerilere ilişkin işlemlerin takibini yapmak. 

ı) Personele ilişkin davaların yargı mercileri nezdinde takibinde Bölge Müdürlüğü avukatlarının yazışmalarını yapmak. 

i) Gözaltına alman veya tutuklanan personel ile görevden uzaklaştırılan personele ilişkin bilgi ve belgeleri temin etmek, buna ilişkin işlemleri yürütmek ve yargı sürecini takip etmek. 

j) Bölge Müdürlüğü personelinin sendika üyeliği ve sendikal faaliyetlerle ilgili diğer işlemleri yapmak. 

k) Özürlü ve eski hükümlü kontenjanları ile ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yürütmek. 

1) Birimlerin ve personelin görevleri ile ilgili performans denetimini yapmak. 

m) Personelce verilecek olan genel ve ek mal beyanları ile istifa, emeklilik, göreve son ve benzeri gibi durumlarda alınması gereken mal beyanlarını Bakanlığa göndermek. 

n) Yeniden kimlik talebinde bulunanların geri alman eski kimliklerini komisyon marifeti ile imha etmek. 

o) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 


 


Nurcihan ARAS
Personel Müdürü
 


İletişim 

Telefon : +90 232 463 25 46 pbx
Dahili : 1316, 1317
Faks : +90 232 463 25 53, 463 67 87, 463 80 97, 463 20 66
E-posta : izmgumbm-per@gtb.gov.tr