İlkeler

 • Hizmetin toplum ve ülke için yapıldığı bilincini taşıma
  • Gümrük İdareleri adı üzerinde kamu hizmeti yapan idarelerdir. Hedef toplum ve nihai olarak da bir bütün halinde ülkemizin yararlarıdır. Hizmetler yürütülürken bu hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Hizmeti alanların memnuniyeti hizmeti yapanlar açısından dikkate alınması gereken en önemli ölçülerden birisidir.
 • Dürüste olabildiğince kolaylık, kötü niyetlilere ise set çekme
  • Gümrükle işi olan iyi niyetli dürüst; ithalatçı ve ihracatçılara, iş sahiplerine, yolculara, taşıt sahip ve sürücülerine her türlü kolaylık ve yardım sağlanacaktır. Kötü niyetli olan, mevzuata aykırı hareket eden veya mevzuatın tanıdığı olanaklardan haksız bir şekilde yararlanmaya çalışanlara karşı ise ödünsüz bir mücadele yürütülecektir.
 • Objektif ve tarafsız olma
  • Yönetim nesnel olmak durumundadır. Gümrükle muhatap olan herkese hiçbir ayrım yapılmadan eşit ve objektif davranılmalıdır. Tek ayrım noktası; kötü niyetli tutum ve kişilere yönelik olacaktır ki, onunda yasal kurallara uygun olması asıldır.
 • Bilgi ve teknolojiye dayanma
  • Çağdaş yönetimin en önemli ilkelerinden birisi budur. Yönetimler gerek amaçlarını ortaya koymada gerekse bunları gerçekleştirme konusunda bilimsel olmak ve bilgiye dayanmak durumundadır. Bilgi teorik olabileceği gibi tecrübeye dayalı da olabilir. İkisinin birlikte olması en idealidir. Günümüzün bilgi teknolojileri imkanlar çerçevesinde takip edilecek ve işlemlerin her aşamasına yansıtılmaya çalışılacaktır.
 • Hukuka bağlı olma
  • Çağdaş Gümrük İdaresi şüphesiz ki; hukuka uygun hareket edecektir. Bu aynı zamanda keyfiliğin bu yönetim tarzında yer bulmayacağının da göstergesidir. Bölge Müdürlüğü ve bağlantısı Gümrük idareleri gerek kendi içinde gerekse dışındaki faaliyetlerde bu ilkeden ödün vermeyecektir.
 • Hizmette Yarış
  • Günümüz dünyasında rekabet en önemli olgudur. Gelişmenin ilerlemenin yeniliklerin dinamosudur. Rekabet olmayan yerde ilerleme olmaz. Yenilikler yapılamaz. Özellikle Kamu kurumlarında bu ilkenin uygulanmasına ihtiyaç vardır. Çalışanla çalışmayan, verimli çalışanla verimli çalışmayan arasında belirlenmiş temel ayrım ve ölçütler bulunmadığından insanlar kapasitelerini tam olarak yaptıkları işe yansıtamamakta ve adeta kabiliyetler bilerek veya bilmeyerek söndürülmektedir. Bu nedenle bu ilke uygulamalarla hayata geçirilmeye çalışılacaktır.
 • Yeniliklere Açık Olma
  • Gerek çağdaş insan gerekse çağdaş yönetim için bu ilke hayatidir. Mevcut olanı muhafaza etme duygusu genelde insanın doğasında vardır. İnsanlar elde mevcut olanları muhafaza etmek durumundadırlar. Ancak, bunu yaparken yeniliklere de açık olmalı ve bir işin daha verimli, kaliteli, yapılabilmesi için akla uygun her türlü yeniliği arayıp bulmalıdır.
 • Şeffaflık(Saydamlık)
  • Gümrük İdaresinin faaliyetlerine kamu oyunda duyulan güveni arttırmanın en önemli yolu bu işlemlerin herkesin anlayabileceği ve gözlemleyebileceği açıklıkta yapılmasıdır. Herkese işlemlerin neye göre ve nasıl yapıldığının çok net ve anlaşılır dille anlatılması önemlidir. Aksi halde kulaktan dolma bilgilerle kamuoyunda Gümrük Teşkilatı hakkında yanlış izlenimler uyanması kaçınılmazdır. Bölge Müdürlüğümüzde herkes; yaptığı işlemi muhatabına yasal gerekçesiyle bildirmeli ve onun işlemin doğruluğuna, haklılığına ve yasallığına inancı sağlanmalıdır. Hiçbir personel bu ilkenin dışında hareket etmemelidir.
 • Dürüst, güvenilir ve sorumluluk sahibi olma
  • Çağdaş bir gümrük idaresinde çalışanların; dürüst, güvenilir, samimi ve sorumluluk sahibi olmaları yönetimin temelini teşkil eder. Bu temeldeki en küçük bir zayıflık başarısızlığa neden olur. Toplumun gümrük idaresine duyduğu güveni sarsar ve bu güveni tesis etmek çok uzun zaman alır. Bugün çağdaş kurumların başarı kriterlerinden en önemlisi halkın o kurumlara duymuş olduğu güvenle ölçülür. Bunun için her şeyden önce o kurumda çalışanların dürüst, güvenilir, samimi ve sorumluluk sahibi olmaları gerekmektedir. Bu ilkeye aykırı tutum ve davranışlar bağışlanamaz ve anında cezalandırılır. Bu konuda en ufak bir itaatsizlik affedilemez ve hoş görülemez.
 • Takdir etme, ödüllendirme ve gerekiyor ise cezalandırma
  • Çağdaş Gümrük İdaresinde uygulanması gereken en önemli ilkelerden birisi de budur. Bu ilke “hizmette yarış” ilkesini tamamlamaktadır. Özverili çalışan, başarılı personel takdir edilip ödüllendirildiğinde hizmetin kalitesi artacağı gibi bu diğer personel için de örnek oluşturacaktır. Buna karşılık arzu edilmemekle beraber, Kurumun amacına ters düşen, hukuka aykırı hareket eden personelin ise bu davranışının adaletli bir şekilde karşılığını görmesi ve cezalandırılması kaçınılmazdır.
 • Katılımcılık
  • Çağdaş Yönetimde, kararların alınmasına ve uygulanmasına “ortak akıl” dediğimiz bir anlayışla herkesin katılması esastır. Yöneticiler ben en iyisini bilirim, benim bildiğim en doğrusudur anlamında bir yaklaşımdan hareket etmezler. Bütün kurum mensuplarının kararların alınmasına ve uygulanmasına azami ölçüde katılımlarının sağlanması gerekir. Personel de bu bilinçle hareket ederek görüş, öneri ve düşüncelerini ortaya koymalıdır.
 • Yapıcı Eleştiriye Açık Olmak
  • Bölge Müdürlüğümüzde çalışan her kademedeki personel(Bölge Müdürü dahil) yapıcı ve iyi niyetli, yüz yüze eleştiriye açık olmalıdır. Eleştiri olmadan daha iyi ve verimli hizmet üretilmesi ve yenilikler yapılması olanaksızdır. Ancak, körü körüne, karalamaya dönük veya dedikodu şeklinde olan söylemler hizmete katkı yerine köstek olacağından bundan sakınılması gerekir.
 • Sorun yaratıcı değil, çözücü olma
  • İdarede çalışan her personelin kendisinin kurumun bir parçası olduğunu yaptıklarının sadece kendisine değil kuruma da mal edileceğini bilmesi gerekir. Yapılan hatalı yanlış bir hareketin bütün bir idareye ve top yekün Gümrük Teşkilatına zarar verdiği bilinmektedir. Her personelin bu bilinçle hareket etmesi beklenir.
 • Bireysel değil, kurum yararlarını ön plana çıkarma
  • Gümrük idaresince yapılan işlemler, sergilenen davranış biçimleri ve eylemler kurum içi ve kurum dışı denetim yolları ile denetlenmeye açıktır. İşini düzgün ve bilinçli yapan(el yordamıyla değil) hiçbir gümrük çalışanı denetimden çekinmemeli ve korkmamalıdır. Yapılan işlemlerin hesabı verilebilir olması gerekir.
 • Hesap Verebilir Olma
  • Gümrük İdareleri adı üzerinde kamu hizmeti yapan idarelerdir. Hedef toplum ve nihai olarak da bir bütün halinde ülkemizin yararlarıdır. Hizmetler yürütülürken bu hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Hizmeti alanların memnuniyeti hizmeti yapanlar açısından dikkate alınması gereken en önemli ölçülerden birisidir.