Hukuk Grup Başkanlığı

 Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Hukuk Grup Başkanlığının görevleri şunlardır:
 
a) Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün görev ve yetki alanında bulunan illerde açılan; Bakanlığın taraf olduğu veya talep halinde il müdürlüklerinin iş ve işlemleri nedeniyle Valiliğin taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, tahkim yargılamasında, icra ve iflas takip işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava, icra ve iflas dosyalarını takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak.
b) 6183 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan icra ve iflas takip işlemlerini, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bu Kanuna dair ikincil mevzuat hükümleri uyarınca yerine getirmek.
c) Takip ettikleri dosyaları öncelikle zamanaşımı yönünden inceleyerek gerekli önlemleri zamanında almak, gerekli bilgi ve belgeyi ilgili merkez ve taşra biriminden istemek, dava, icra ve iflas takiplerinin zamanında görevli ve yetkili merciler nezdinde açılmasını sağlamak, takip etmek ve sonuçlandırmak.
ç) Mahkeme kararlarını ve müzekkerelerini, ivedilikle ilgili birimlere göndererek gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.
d) İlama bağlı borçları ödenmek üzere Bölge Müdürlüğüne veya ilgili Müdürlüğe intikal ettirmek.
e) Takip ettikleri dava, icra ve iflas dosyaları ile ilgili evrakı düzenli bir şekilde dosyalayıp arşivlemek ve bu dosyalara ilişkin yazı işleri ve adli kalem işlemlerini yerine getirmek.
f) İlama bağlı alacakları zamanaşımı sürelerine riayet ederek ivedilikle tahsil etmek, icra ve iflas takip işlemlerini 2004 sayılı Kanuna uygun olarak yerine getirmek.
g) Görevlendirilen Hukuk Birimi Personeli vasıtasıyla mahkeme harç ve giderlerinin ödenmesini sağlamak.
ğ) Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve avukatlık meslek kuralları gereğince yapılması gereken diğer mesleki görevleri yapmak.
h) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 


İletişim 

Telefon : +90 232 463 25 46 pbx
Dahili : 7004, 7013
Faks : +90 232 463 25 53
E-posta : izmgumbm-hkm@gtb.gov.tr