Risk Analizleri Şubesi

 Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

a) Bölge Müdürlüğü ve bağlantıları itibariyle gümrükle ilgili verileri risk analizine tabi tutmak, analiz sonuçlarına göre riskli unsur ve alanlar için yerel risk profilleri oluşturarak Gümrük Müdürlükleri ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinin riskli alanlara yoğunlaşmasını sağlamak, bunların sonuçlarını değerlendirerek gerekli güncellemeleri yapmak, bu konularda gerekli koordinasyonu sağlamak.

b) Yapılan analiz sonuçlan ve elde edilen bilgilere göre, ülke genelinde kullanılabilecek risk unsurlannı Bakanlığa bildirmek.

c) Bağlantı gümrük idarelerinde yaşanan kıymet, tarife, menşe gibi hususlarla ilgili tespitlerin paylaşılması ve değerlendirilmesi ile uygulama birliğinin sağlanması amacıyla toplantılar yapmak, bu toplantıların sekretarya hizmetlerini yürütmek, toplantılarda alman kararlan Bakanlığa ve Bölge Müdürlüğünün diğer bağlantılarına bildirmek. 

ç) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

İletişim 

 

Telefon : +90 232 463 25 46 pbx
Dahili : 1302
Faks : +90 232 463 25 53, 463 67 87, 463 80 97, 463 20 66
E-posta : izmgumbm-risk@gtb.gov.tr