Tahsilat, Taksitlendirme ve Geri Verme Şubesi

 Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

a) Yetkileri dahilinde olan geri verme, tecil ve taksitlendirme işlemlerini yapmak.

b) Bölge Müdürlüğünce ve bağlı gümrük müdürlüklerince yürütülen ek tahakkuk ve tahsilât işlemlerini ilgili programlar ve gerektiğinde yazışma yapmak suretiyle izlemek, bu alandaki eksikliklerin düzeltilmesini sağlamak.

c) Bağlı gümrük idarelerince tahsil edilen vergi, resim, fon, mali yükümlülük ve diğer kamu gelirlerinin tahsil seyrini araştırmak ve bütçe tahminlerine esas olacak bilgileri toplamak.

ç) Gümrük vergileri ile ilgili olarak yapılan uzlaşma başvuru işlemlerini yürütmek.

d) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.İletişim 

Telefon : +90 232 463 25 46 pbx
Dahili : 1417, 1418
Faks : +90 232 463 25 53, 463 67 87, 463 80 97, 463 20 66
E-posta : izmgumbm-ttgv@gtb.gov.tr