Tasfiye Hizmetleri Şubesi

 Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

a) Tasfiyelik hale gelmiş eşyanın satış işlemlerini yürütmek.

b) İmhalık hale gelmiş eşya ile ilgili işlemleri yürütmek.

c) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen eşya tahsis taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek.

ç) Tasfiye İşletme Müdürlüklerince yapılacak yıllık sayım tutanaklarını kontrol ederek sonuçlarını takip etmek.

d) Tasfiye İşletme Müdürlüklerince hazırlanan ihale onay dosyalarına ilişkin işlemleri yürütmek.

e) Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden gelen ihale iptal talepleri ile ilgili işlemleri yürütmek.

f) İhalelere ilişkin teklif değerlendirmelerini inceleyerek değerlendirme sonuçlan ile birlikte ilgili Tasfiye İşletme Müdürlüğüne göndermek.

g) Satış sonuçlan ve performans hedeflerine ilişkin raporlan hazırlamak, 

ğ) Döner sermaye bütçe tekliflerini hazırlamak.

h) h) İşletme müdürlüklerince hazırlanan döner sermaye bütçe tekliflerine ilişkin işlemleri yürütmek.

ı) İşletme müdürlüklerince döner sermayeden yapılacak taşınır mal ve hizmet alımları ile bina, küçük onarım ve yatırım programı kapsamında yapılacak yatırım ihtiyaçlarını değerlendirmek, karşılamak ve buna ilişkin işlemleri yerine getirmek. 

i) Kesin hesap cetvellerini düzenlemek.

j) Eşyanın satışa esas bedelinin değiştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

k) Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden intikal eden harcama evrakının ön mali kontrolünü yapmak.

1) Tasfiye Yönetmeliği hükümleri uyarınca ihaleden yasaklanması gerekenlere ilişkin İhalelere Katılmaktan Yasaklama Karan Tablosunu düzenlemek ve buna ilişkin işlemleri yürütmek.

m) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 İletişim 

Telefon : +90 232 327 41 44
Dahili :
Faks : +90 232 463 25 53, 463 67 87, 463 80 97, 463 20 66
E-posta : izmgumbm-tasfiye@gtb.gov.tr