Onaylanmış Kişi Statüsü

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

Gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş, kayıtları izlenebilir olan kişilere tanınan ve gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde belli kolaylıkların tanınmasına olanak veren bir statüdür. Onaylanmış kişi statü belgesi onaylanmış kişi statüsü tanınmış kişilerin bu statüyü kazandıklarını belgelendiren bir sertifikadır.

İlgili Yönetmelik ve Tebliğ

4458 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük  Yönetmeliğinin  ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ başlığı altında 22’inci,23’üncü, 24’üncü 25 ‘inci ve 26’ıncı maddeleri ile 30.11.2011 tarihli 28158 sayılı Resmi gazetede yayımlanan  (ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 1) ayrıntili olarak yer almaktadır.

Onaylanmış kişi statü belgeleri sınıf olarak üçe ayrılmıştır; A Sınıfı, B Sınıfı, C Sınıfı

Onaylanmış Kişi Statüsünden Yararlanacak Kimseler

 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Dış Ticaret Sermaye Şirketleri,
 • Aynı şirketler grubuna bağlı grup imalatçıları adına ihracat yapan grup ihracatçıları,
 • Aynı şirketler grubuna bağlı grup imalatçıları adına ithalat yapan grup ithalatçıları,
 • İmalatçılar,
 • Ar-Ge Merkezleri,
 • Bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri,
 • Kendi adına ihracat ve/veya ithalat yapan imalatçı olmayan kişiler.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Sahiplerine Tanınan Kolaylıklar

 • Eksik belgeyle beyanda bulunabilme,
 • Teminatlı işlemlerinde tam teminat yerine kısmi oranda teminat verebilme,
 • Teminatlı işlemlerinde her bir işlem için ayrı teminat yerine götürü teminat uygulaması kapsamında tutarı önceden belirlenmiş süresiz ve düşümsüz, bir yıllık teminatlı işlem toplamının %10’una karşılık gelen tutarda tek bir teminat verebilme,
 • Eşya türüne göre sınırlama olmaksızın tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden (gümrük işlemlerinin, eşya taşıttan indirilmeden tamamlanması) yararlanabilme,
 • Bir yıllık bir dönem içerisinde A ve B için en az 100, C için en az 50  adet A.TR dolaşım belgesi düzenlemiş olmak ön koşuluyla, odalarca onay ve gümrük müdürlüklerince vize işlemlerine gerek kalmaksızın A.TR dolaşım belgesi düzenleyebilme,
 • A ve B sınıfı belge kapsamında ithalatta ve ihracatta, C sınıfı belge kapsamında “1000” rejim kodlu kati ihracatta gümrük işlemlerinin fiziki muayene ve belge kontrolünün olmadığı hat olan mavi hatta tamamlanabilmesi.

Onaylanmış Kişi Statüsü Tanınmasında Aranan Koşullar
 

 1. Genel Koşullar
 2. Özel Koşullar

1.Genel Koşullar

Güvenlik Kriterleri

4458 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesi -Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, güveni kötüye kullanma (emniyeti suistimal), hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli (dolanlı) iflas, yalan tanıklık (yalan yere şahadet), suç uydurma (suç tasnii) ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa; vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından 213 sayılı Vergi Usul Kanununa; mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, mülga 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması,

 • ​Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmaması,
 • Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş gümrük vergisi ve gümrük cezası borcu olmaması,
 • İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sigorta prim borcu olmaması,
 • Vergi kaybına yol açan ciddi oranlarda kesinleşmiş gümrük cezası uygulanmamış olması,
 • Gümrük mevzuatına aykırı hareket etmekten ötürü ciddi oranlarda kesinleşmiş usulsüzlük cezası uygulanmamış olması,

Maliye Yeterlilik ve Kayıtların İzlenebilirliği

Mali yapısı ile kayıt tutma sisteminin son iki yıllık kayıtları üzerinden incelenmesi neticesinde mali yeterliliği ve kayıtların izlenebilirliğinin Yeminli Mali Müşavirce onaylanmış olması.

Diğer Hususlar

İhracatçılar için performans ve güvenilirliğinin Türkiye İhracatçılar Meclisi veya ihracatçı birliklerince onaylanmış olması
A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsü için dış ticaret sermaye şirketleri, grup ihracatçıları, grup ithalatçıları, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç imalatçı olması.

2- Özel Koşullar

A Sınıfı onaylanmış kişi statüsü için:

DTSŞ’ler hariç olmak üzere, başvurulan ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari yirmi beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması, DTSŞ’ler hariç olmak üzere, başvurulan ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari yüz milyon ABD doları tutarında olması.

B Sınıfı onaylanmış kişi statüsü için:

DTSŞ’ler hariç olmak üzere, başvurulan ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması, DTSŞ’ler hariç olmak üzere, başvurulan ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari yirmi milyon ABD doları tutarında olması.

C Sınıfı onaylanmış kişi statüsü için:

DTSŞ’ler hariç olmak üzere, başvurulan ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari bir milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması, DTSŞ’ler hariç olmak üzere, başvurulan ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari altı milyon ABD doları tutarında olması.C Sınıfı onaylanmış kişi statüsü için dış ticaret performansı yerine başvurulan ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde asgari on beş milyon ABD doları tutarında sabit sermaye yatırımı yapmış olması. A Sınıfı için 250, B Sınıfı için 100, C Sınıfı için 15 Sigortalı çalışan istihdam ediyor olmak.

Başvuru sürecinden önceki aşamalar:

 1. Değerlendirme Başvuru sahibi ile yetkilendirilmiş gümrük müşaviri(YGM) arasında tespit sözleşmesi yapılır.
 2. İncelemenin yapılabilmesi için gereken tüm belgeleri içeren başvuru dosyası YGM’ye verilir.
 3. Dosya içeriği belgeler YGM tarafından 30 gün içerisinde incelenerek tespit raporuyla sonuca bağlanır. YGM tarafından adına olumlu görüşle sonuca bağlanan tespit raporu düzenlenen kişi 5 iş günü içinde yetkili bölge müdürlüğüne başvurur.
 4. Yetkili bölge müdürlüğü başvuru sahibinin dış ticaret performansı ve gümrük ceza ve borç durumunu inceleyerek belge almaya hak kazanıp kazanmadığını 10 iş günü içerisinde tespit eder.
 5. Belge kapsamında götürü teminat yetkisi de istenilmişse, getirilmesi gereken teminat mektubu tutarını 10 iş günü içerisinde başvuru sahibine bildir. Başvuru sahibi bildirimi takip eden 30 gün içerisinde teminat mektubunu getirirse, yetkili bölge müdürlüğü teminat mektubunun ibrazını takip eden 10 iş günü içerisinde onaylanmış kişi statü belgesi ve götürü teminattan faydalanma başvurusunun değerlendirmesini tamamlar.
 6. Uygun bulunması halinde başvuru sahibi adına 5 iş günü içerisinde onaylanmış kişi statü belgesini düzenler.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Mevzuat

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi genel ve özel şartlara göre A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı olmak üzere üçe ayrılmakta olup; Onaylanmış Kişi Statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, onaylanmış kişi statü belgesinin süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, geri alınması ve iptali ile bu belge kapsamında faydalanılacak basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile bu uygulamalardan faydalanma yetkilerinin askıya alınması ve geri alınmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususundaki hazırlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği 30 Aralık 2011 tarihli ve 28158 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firmalar, toplam ithalatın ve ihracatın yaklaşık olarak %40’ını gerçekleştirmektedir. Diğer taraftan, Onaylanmış Kişi Statü Belgesine ilişkin başvuruların elektronik ortamda alınması ve söz konusu belgenin yine elektronik ortamda verilmesi için BİLGE ile entegre bir programın hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Onaylanmış kişi statüsünün yaygınlaştırılması ve özellikle KOBİ’lerin basitleştirilmiş usullerden yararlanmak üzere yetkilendirilmesi yönündeki çalışmalar kapsamında;
 
 • KOBİ’ler ve perakendecilerin C sınıfı onaylanmış kişi statüsünden yararlandırılması için onaylanmış kişi statüsünün genel ve özel koşullarında düzenleme yapılmıştır. A ve B sınıfı onaylanmış kişilere tanınan götürü teminat uygulamasından faydalanma yetkisi C sınıfı onaylanmış kişilere de tanınmıştır.
 • Küçük ve orta ölçekli firmaların ihracat işlemlerinin hızlandırılmasını teminen belge kapsamı tanınan yetkilerde değişiklik yapılarak mavi hat uygulaması “1000” rejim kodlu kati ihracatta C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerine de tanınmıştır.
 • Onaylanmış ihracatçı yetkisi tanınması için gerekli olan ATR dolaşım belgesi düzenleme koşulu C sınıfı onaylanmış kişiler için “en az elli adet ATR dolaşım belgesi düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış ve söz konusu ATR dolaşım belgelerini kullanmış olma” olarak belirlenmiştir.Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın işlemlerinin hızlandırılması amacıyla, yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın mavi hatta işlem görebilmesine de imkân sağlanmıştır.
 • Doğabilecek güvenlik açığının kapatılması amacıyla, mavi hatta işlem gören beyannamelerin kapatıldıktan ve eşya teslim edildikten sonra gerek belge üzerinde ve gerekirse fiziki olarak gümrük idaresi tarafından kontrole tabi tutulması sağlanarak, bu haktan faydalanan kişilere herhangi bir vakit kaybı yaratmadan makul bir kontrol seviyesi oluşturulmuştur.
Ekli Dosyalar
1 Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No 1)  
2 Onaylanmis-Kisi-Statusu-Belgesi-Basvuru-Rehberi  
3 Onaylanmis-Kisi-Statusu-Sistemi-Tanitimi  
Bölge Müdürlüğümüz İstatistikleri

 YIL BAZINDA VERİLEN OKSB SAYISI

Yıl A Sınıfı OKSB Sayısı B Sınıfı OKSB Sayısı C Sınıfı OKSB Sayısı Onaylanmış ihracatçı Yetkisi Verilen Firma Sayısı Götürü Teminat Yetkisi Verilen Firma Sayısı
2013 28 57 32 30 23
2014 14 84 35 49 34
2015 26 60 72 47 38